Margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást, Salinger, J. D.: Zabhegyező (Regény) (The Catcher in the Rye (Novel) Magyar nyelven)


Bevezetés A z Előző életek - Jövendő életek című könyvem célja, hogy megismertesse az olvasóval a reinkarnáció és a karma fo­ galmát oly módon, hogy megkísérli megmagyarázni, miért vagyunk ezen a világon, s hogyan tehetjük magunkat jobbá.

Nem célom, hogy bárkit is megpróbáljak a parapszichológiában való hitre téríteni, s az sem, hogy bármilyen módom megzavarjam egyéni vallásos hitét, vagy lelki beállítottságát.

margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást hogyan nem szabad megszakadni a dohányzásról

Ha azonban Ön nem elégedett a születéssel és a halállal kapcsola­ tos hagyományos elképzelésekkel, akkor ez a könyv nagyon jó irány­ ban változtathatja meg életét. Önök közül azok, akik elgondolkoztak már azon, milyen lehet meghalni, s milyen választási lehetőségeik adódnak a halál után — ha adódnak egyáltalán — választ kaphatnak kérdéseikre. Ebben a könyvben tényleges esettörténeteket használok fel az elő­ ző életekbe való regresszió illetve a jövendő életbe való progresszió köréből, hogy megvilágítsam a karma működésének törvényeit.

Min­ denkinek megvan margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást maga karmikus ciklusa, és minél jobban megért­ jük azt, annál könynyebbek lesznek jövendő életeink.

Ez könyvem megírásának valódi célja — segíteni az embereknek annak megérté­ sében, miért teszik azt, amit tesznek, s megmutatni, miként kerülhe­ tik el, hogy újra és újra ugyanazokba a hibákba essenek. Ha ez a könyv, akár csak egyetlenegy olvasónak is segít karmikus ciklusának javításában, akkor a kutatásnak és az írásnak szentelt idő és energia nem volt hiábavaló.

Valahányszor arra használom a hipnózist, hogy pácienseimben fel­ idézzem az előző életeiket vagy a jövőbe vigyem őket, az emberi vi­ selkedés és értelem olyan mértékű megértését érem el, amit talán semmilyen más forrásból nem szerezhetnék meg. Margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást a karmi­ kus ciklus működési elve is sokkal érthetőbbé válik számomra, s így képes vagyok egyre jobb útmutatásokkal ellátni pácienseimet. Nem célja e könyvnek a reinkarnáció bizonyítása vagy megcáfolása.

Az összes rögzített eset ellenére továbbra is lesznek olyanok, akik kételkedni fognak valódiságában. S ehhez minden embernek jo­ ga van. Még azután is, hogy az Amerikai Orvostudományi Szövetség ban hivatalosan elis­ merte a hipnózist, viszonylag kevesen alkalmazzák ezt az eljárást.

HORN JÁNOS. Életpályák

A hipnózissal kapcsolatos félreértéseket az erről a rendkívül hatásos te­ rápiás módszerről szóló pontos ismereteknek kell felváltaniuk. Ez esetben a kereslet és kínálat törvényeinek megfelelően nőni fog a hipnoterapeuták száma. A hipnózis terapikus használata során szerzett tapasztalataim meg­ alapozták és megerősítették a reinkarnációba vetett hitemet.

Sohasem befolyásoltak különösebben a keleti vallások, a guruk, vagy az okkultisták. Csak az a sikerélmény befolyásolt, hogy segíteni tudtam az embereknek abban, hogy saját magukon segítsenek. A reinkarnáció és a karma törvényei magyarázzák a leglogikusabban azokat az ered­ ményeket, amelyeket a hipnoterápia használata során figyeltem meg.

Adam Grant -Eredetiek

Ha pl. Hiszen ami itt a legfontosabb az a problé­ ma megszüntetése. Mikor megpróbáljuk megmagyarázni, mivégre vagyunk ezen a föl­ dön, a hagyomágyos elméletek véleményem szerint csődöt monda­ nak. A karma számomra logikus magyarázat, s remélem, hogy leg­ alábbis informatív lesz olvasóim számára is. Megjegyzés: Az esettörténetekben néhány apró részletet megváltoztattam a pácienseim magánéletének védelme érdekében. A Harry Martin és Ken Manelis regressziójáról és progressziójáról szóló fejezetek kivételével az összes nevet megváltoztattam.

Minden egyéb azonban, amit itt leírok, igaz. Attól a perctől kezdve, hogy belépett a rendelőmbe, Harry egyér­ telműen tudomásomra hozta, hogy nagyon szkeptikus a hipnózissal, és különösen az előző életekbe való regresszióval szemben. A hu­ szonnyolc éves Tv talk show házigazdáról elmondható, hogy rendkí­ vül intelligens, nagy koncentrálóképességgel margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást — amely, legalábbis potenciálisan, kitűnő hipnózisalannyá teszi.

A regresszió­ val szembeni szkepticizmusnak csak nagyon kevés kőze van az illető regressziós képességéhez. A páciens szuggerálhatósága, valamint az orvos-beteg viszony határozza meg margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást regresszív terápia sikerét vagy bukását.

Adam Grant -Eredetiek

Miután elmagyaráztam, mi a hipnózis — vagyis inkább azt, hogy mi nem — hipnotikus transzt hoztam létre. Megmondtam Harrynak, hogy ébredéskor mindenre emlékezni fog. Egyszerű életkor reg­ ressziót alkalmaztam, hogy Harryt visszavigyem ötéves korába.

dohányzó tabletták minden nevet fejfájás mellkasi fájdalom

Leírt egy jelenetet, amelyben egy kartondobozra kört rajzolt, és azt játszot­ ta, hogy az egy televízió. Harryt már gyermekkorában is érdekelte a TV-s karrier. Nagyon élet­ hűen tudta leírni a jelenet részleteit. Leírta a ruhákat, amelyeket vi­ selt, a kréta színét, amellyel a TV-t rajzolta, és az aznapi időjárásról is beszámolt. Ez nagyon sikeres összejövetel volt. Harry legtöbb kételye a hipnó­ zissal — ha nem is az előző életekbe való regresszióval — szemben szertefoszlott.

Salinger, J. D.: Zabhegyező (Regény) (The Catcher in the Rye (Novel) Magyar nyelven)

A második összejövetelre két héttel később került sor. Ez egy gyö­ nyörű tavaszi délutánon volt, és a második egyszerű életkor reg­ ressziót hajtottuk végre. Ekkor Harryt kétéves korába vittem vissza. Nagyon részletesen leírt néhány helyszínt a nagymamája házából. Egyik dolog az volt, hogy a hálószobában látott tapéta színe nem egyezett azzal, amire tudatosan emlékezett.

Kapcsolódó videók

A má­ sik, hogy a csengő másmilyen volt, mint amit most vissza tud idézni. Mellkas nyomó érzés javasoltam, hogy ellenőriztesse nagymamájával az informáci­ ók pontosságát.

A tudatalatti tökéletes memória bankkal rendelkezik. Mivel ez a hatal­ mas tárház csak akkor tapogatható le, ha a tudat megfelelően ellazult és kikapcsolt 1. Meg­ mondtam Harrynak, hogy a szalagot először teljesen éber állapotban játssza le, hogy bizonyos legyen affelől, hogy az nem egy pusztán képzeletbeli életbe viszi el. Teljesen éber állapotnak azt nevezzük, mikor a tudatos agy együttműködik a tudattalannal. Hipnotikus álla­ potban a tudatalatti egymagában működik 1.

mennyit fogok helyrehozni, ha abbahagyom a dohányzást csomag cigaretta tabletta cigaretta

A szalag nem tartalmaz vezérlő sugallatokat és a páciens azáltal, hogy tran­ szon kívüli állapotban margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást meghallgatja, fokozott bizalmat táplál a margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást sőbbi benyomásokkal margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást. A következő kezelés előtt Harry izgatottan hívott fel, hogy értesít­ sen néhány pozitív eseményről.

Először is, lejátszotta a szalagot éber állapotban és elégedett volt a tervvel. Másodszor, mikor egyszer éjjel hallgatta a szalagot, egy másik életkor regressziót tapasztalt. Har­ madszor, ellenőrizte a nagymamája házában a helyszín részleteit. A csengő és a tapéta ténylegesen olyan volt, amilyennek azt a reg­ resszióban látta, nem pedig olyan, mint amire tudatosan emlékezett.

Ez mutatja, milyen félelmetesen pontos a tudatalattink memória bankja. Április első hetében jött el Harry a rendelőmbe az első előző életbe vivő regressziójára.

Harry eléggé nyugodtnak lá­ tszott, bár némi meglepődést mutatott amiatt, hogy egy cseppet sem ideges. A hipnoterápiás szobában egy heverő van a páciens számára, valamint egy íróasztal és egy szék nekem.

Egy forgó korongot hasz­ nálok arra, hogy a páciens könnyebben kerülhessen hipnotikus álla­ potba, s a szoba hőmérséklete is kissé melegebb a normálisnál, ami szintén elősegíti a transz létrejöttét. A transz beállt, s megkérdeztem Harryt, mit lát. Leírt egy hajót, de először nem tudta kivenni a részleteket. A helyszín amiről beszélt, egyszerűen egy hajó volt, amely egy szigeten levő kikötőhöz közeledett.

Mihelyst azonban si­ került eligazodnia ezen a helyszínen, számos további információval szolgált a környezetet illetően. A hajó, amit The Dovenak hívtak, egy tizennyolcadik századi te­ herhajó volt. Harryt akkor Michael Bartholomewnak hívták. A raktár, melyben az árut tárolták, Michael nagybátyjáé volt, ám an­ nak halála után Michael örökölte.

Harry számos epizódot mesélt el arról, milyen keményen dolgo­ margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást Michael a raktárnál. A ki- és berakodásnál a fizikai munka nagy részét éppúgy Michael végezte el, mint a munka felügyeletét. Érde­ mes megjegyezni, hogy Harry jelenlegi életében is rendkívül szor­ galmas, nagyon sok televíziós produkcióban vesz részt azon kívül, hogy ő a talk show egyik házigazdája.

Karmája jellege tehát nem változott. A transzállapot után Harry egy további megfigyelést tett. Ez gya­ kori tapasztalat, és mély transz sem szükséges hozzá. Egészében vé­ ve nagyon elégedett volt a regresszióval, csakúgy, mint én.

Úgy hint a kezelés, bizonysággal szolgál Harry közel évvel ezelőtti életé­ re. Margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást mindig nem tudtam pontosan, hogy az előző élet regresszió­ val kapcsolatos kételye mennyire múlt el, abban azonban bizonyos voltam, hogy haladás történt.

Mikor elhagyta a rendelőmet, Harry nagy lelkesedéssel nézett a kö­ vetkező hétfői találkozásunk elébe. A következő alkalommal mikor megérkezett a rendelőmbe, egy kissé fáradtnak tűnt, de már nagyon várta a regressziót.

A második előző életbe vivő regresszió határozottan jobban ment, mint az első. Harry valamivel mélyebb transzban volt és mostanra hozzászokott az érzéshez. Az első dolog azonban, amit látott — pon­ tosabban nem látott — nagyon meglepte. Emlékezzünk rá vissza, ezeket a kezeléséket nem rögzítettük szalagra, így csak a töredékét tudom itt adni a valódi párbeszédnek. Goldberg: Mit látsz? Harry: Semmit, semmit sem látok. Azért nem látok semmit, mert vak va­ gyok. Annak el­ lenére, hogy Harry az adott életében vak volt, ez közvetlenül tudato­ sult benne, s képes volt látni a környezetét.

Más szavakkal, ha az elő­ ző életében valaki el is veszíti látását vagy hallását, attól még hipno­ tikus transzállapotában képes észlelni környezetét. Úgy látszik, ebben az életében Harry neve Hap volt, vakon született ben egy utahi farmon.

Négy éves korában egy nyugati kisváros­ ba vitték, ahol megtanult zongorázni. Később abból élt, hogy annak a szállodának a bárjában zongorázott, ahol lakott. Annak ellenére, hogy vak volt, ami sok ember számára szörnyű lenne, élvezte az életet.

margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást abbahagytam a dohányzást egész életemben

Har­ ry leírt egy olyan jelenetet, amikor Hap sétálni ment a város melletti erdőbe és eltévedt. Több, mint három óra hosszat tartott, amíg más rendkívül fejlett érzékszervei segítségével megtalálta a városba visszavezető utat.

Amit ebből az előző életből érdekes megjegyezni, az Hap kreativit­ ása.

Salinger, J. D.: Zabhegyező (Regény) (The Catcher in the Rye (Novel) Magyar nyelven)

Harry jelenlegi életében nagyon kreatív, zongázni ugyan nem tud, de dobol. Harry regényt is ír.

margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást

Tehát a kreativitás karmikus motí­ vuma, éppúgy, mint a nagy munkabírásé változatlanul kimutatható. Életének vége felé Hap mindkét keze köszvényes lett, így nem tu­ dott tovább zongorázni.

Leírt margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást jelenetet, amelyben lement a bárba és hallgatta az új zongorista játékát. Ahelyett, hogy keserűséget vagy bánatot érzett volna, Hap magatartása rendkívül pozitív és kellemes volt.

Ez szintén összevág Harry jelenlegi konstruktív és kellemes vi­ selkedésével Egy Tv talk show házigazda számára magától értetődő­ en fontos tulajdonság ez, ahhoz, hogy a vendéget otthonos fogadta­ tásban részesítse, megnyugtassa, s kifejezze margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást és tisztele­ tét bármely helyzetben.

Úgy tűnt, Harry rendkívül elégedett a regresszió eredményével, és azt mondta, hogy határozottan azonosulni tud azokkal az érzéssekkel, amit Hapként átélt. Az újabb előző életbe vivő regresszió céljából két héttel később ta­ lálkoztunk Harryval. Ez volt a harmadik s egyben az utolsó reg­ resszió, és hamarosan Önök is láthatják, hogy ez volt a legjelentő­ sebb.

Hétfő volt, április a. Ezt természetesen mindig margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást lemes hallani. Harry pontosan érkezett, s miután felidéztünk néhány olyan karmikus alapelvet, amelyeket az előző két margulis hétfőn hagytam abba a dohányzást szemléltetett, na­ gyon mély transzba vittem. Harry egy angol rádiós életét írta le, aki a II.

A gép, amin repült, egy bombázó volt. Hosszú időt töltött a repülőgép leírásával. Harry jelenleg nem érdeklődik a repülőgépek iránt. Az események során nyilvánvalóvá vált, hogy ez a gép nagyon fontos szerepet játszik Harry akkori életében.

HORN JÁNOS. Életpályák

A Királyi Légierőnél a II. Utolsó évként öt említette, ezért előre vittem öt évvel. Goldberg: Hol vagy jelenleg?