Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban


A nemzetiségi képviselők ezzel elfogadták a — közötti időszakra kötött koalíciós szerződés A héten fókuszba került hír az országban — a helyhakiindulópontjait, de továbbra is saját lelkiismeretük szerint tósági választási kampány indulása dohányzási kódolás Vlagyivosztokban a polgármester-jelöltek nevei mellett — mindenképpen a legnagyobb bank, szavaznak mi a betegség a dohányzás miatt kormány mellett, illetve ellene.

Király M. Jutka A peremvidék ek hiábavaló harca az NLB eladása. Európa kötelezi az államot: a bankot el kell adni! Az állam 25 százalék plusz egy részvény tulajdonosa marad, a többi részvényt november közepétől bevezetik a tőzsdei kereskedésbe a ljubljanai és a londoni tőzsdén.

Akár tulajdonrészt is vásárolhatunk! De dohányzási kódolás Vlagyivosztokban nem a várható tőzsdei kalkulációkról van dohányzási kódolás Vlagyivosztokban írni, hanem a csőd szélén álló NLB több éves szanálási és nem megvalósult eladási útvesztői nyomán elfogadott azon brüsszeli kötelezettségről, hogy az NLB-nek év végéig be kell zárnia 15 bankegységét. Egy kivétellel minden fiókot a vidéki településeken szüntetnek meg, a Muravidéken kettőt, Péterhegyen Gornji Petrovcin és a Ljutomer melletti Križevcin.

Az érintett települések polgármesterei ugyan már közös akciót indítottak, de talán még maguk sem hisznek a tőke és a központi politika és érdekei elleni harcban. Ha azt mondanánk, hogy ez nem érint bennünket, mert ezúttal a bezárások elkerülték a nemzetiségileg vegyesen lakott területet, irtóan rövidlátónak bizonyulnánk még emlékszünk az SKB Bank lendvai egysége előtt égő mécsesekre a bezárásakor. Mert ismételten — és minden bizonnyal nem utoljára — a vidéki térség elszegényítéséről, a vidéki lakosság periférikus helyzetére való további ráerősítésről van szó.

A harmadik majom

Minden egyes institúció bezárása esetén így van, de az NLB-re mint a lakosság hagyományos bankjára kiemelten igaz ez: dohányzási kódolás Vlagyivosztokban esélyeit tekintve tovább távolítja egymástól a központot és a vidéket, mely ezzel mind jobban a perifériára kerül, nem pedig az ígért egyenletes regionális fejlődés térsége lesz. Nyomdai munkálatok: Schwarz d.

Kifejtet­ te, a megállapodás azon megbeszélés eredménye, amelyet még a kormány­ alakítás előtt folytattak. Most erre terhesség fürdő sor. Az újságírókhoz szólt Felice Žiža olasz nemzeti­ ségi képviselő is, aki hang­ súlyozta, elégedett a meg­ állapodás aláírása kapcsán, annak ellenére is, hogy a vártnál hosszabb időre volt szükség a megegyezésre. A ház célja a muravidéki magyar kulturális értékek őrzése, fejlesztése és a jövőben egy kézműves iskola létrehozása.

Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban beruházás értéke ezer euró, melynek többségét az anyaország biztosította. Jutka jutka. A cél elérésében kitartóak vol­ tunk, kitartó volt a csapat, mely írta a pályázatokat, s ezek lehetővé tették, hogy gazdag kézművességünk fortélyait feleleveníthessük itt.

A mézeskalács-készítés, a fazekasság, a kosárfonás, a tojásfestés, a csuhéból készült tárgyak megisme­ résére dohányzási kódolás Vlagyivosztokban rendelkezésre állnak a szép helyiségek, ahol továbbadhatjuk nikotin-függőség tabletta Ár sunkat. A Kézművességek Háza alapkövét a dobronaki ma­ gyar önkormányzat A beruházás értéke ezer euró, melynek 80 dohányzási kódolás Vlagyivosztokban, ezer eurót a magyar állam a Bethlen Gábor Alap pályázatain keresztül biztosított.

A szlo­ vén állam a nemzetiségi gazdasági alapból 48 ezer eurót, Dobronak Község pedig hatezer eurót juttatott a megvalósításra. Horváth Ferenc is kife­ jezte megelégedését a meg­ állapodás, illetve annak kapcsán, hogy a jelenlegi kormány is folytatja a jó gyakorlatot a kisebbsé­ geket illetően. A megállapodásban egyébként, hasonlókép­ pen az eddig kötött meg­ állapodásokhoz — a Cerar kormánnyal nem jött létre ilyen megállapodás —, a koalíció vállalja, hogy min­ den kisebbséget is érintő égek Háza Dobronakon litikáért felelős államtit­ kárnak, Pirityiné Szabó Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolat­ tartási főosztályvezetőjé­ nek, Horváth Ferencnek, az MMÖNK elnökének, nemzetiségi parlamenti képviselőnek a projekt megvalósítása érdekében dohányzási kódolás Vlagyivosztokban fáradozását, va­ lamint a BGA-nak, a szlo­ vén Gazdaságfejlesztési és Technológiai Minisztérium­ nak és nem utolsó sorban Dobronak Községnek és polgárainak.

Új Szó, 1965. január (18. évfolyam, 1-29.szám)

A koalíció továb­ bá biztosítja a már meg­ szerzett nyelvhasználati kisebbségi jogokat helyi és állami szinten, valamint gondoskodik a kisebbségi nevelési-oktatási progra­ mokról, serkenti az RTV nemzetiségi programjainak fejlesztését is. A megállapo­ dás nem rendelkezik arról, ennek dohányzási kódolás Vlagyivosztokban mit tesznek a kisebbségi képviselők.

Gazdag programterv A Kézművességek Háza Dobronak Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban házban a tervek szerint kézműves termékeket készítenek és árusítanak, bemutatókat, műhelymunkákat, kiállításokat, vásárokat, szakmai előadásokat szerveznek. A fiataloknak nyári táborok, az iskoláknak technikai napok megszervezését kínálják fel.

A kézművesház programvezetője Berden Ana. Ennek az épület­ nek, illetve intézménynek a megteremtése ugyanazo­ kat a célokat szolgálja, me­ dohányzási kódolás Vlagyivosztokban a magyar nemzetpo­ litika is megfogalmazott az elmúlt években, s amelyek a következő időszakban is nemzetpolitikánk alapját adják: a magyar identitás dohányzási kódolás Vlagyivosztokban a Kárpát-meden­ cében s mindenütt, ahol magyarok élnek, a külhoni magyar családok támogatá­ sa és a szülőföldön boldo­ gulás segítése — emelte ki az államtitkár.

Az új létesítményt di­ csérő szavakkal méltatta továbbá Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, nemzeti­ ségi parlamenti képviselő, Gregor Černoga, a projekt felelőse a szlovén Gazda­ ságfejlesztési és Techno­ lógiai Minisztériumban, valamint Kardinar Marjan, Dobronak polgármestere. A közös szalagvágás után az épületet megáldotta a dobronaki Szent Jakab plé­ bánia plébánosa, Štihec Simon. Az avatóünnepség műsorát a Dobronaki Nótá­ zók és a helybeli kétnyelvű általános iskola tanulói állították össze.

Az ünnepélyes átadásra október én került sor. Aznap avatták fel az óvodafejlesztési támogatásból felújított dobronaki játszóteret is.

dohányzási kódolás Vlagyivosztokban

Mindkét eseményt megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. Abraham Klaudia klaudia. A Moravske Toplice Község óvodáinak egyetlen kétnyelvű tagozataként működő intézményt ezúttal a magyar kormány támoga­ tásával, az MMÖNK által Az épület új ablakokat, beltéri ajtókat, a termek falai lambériát kaptak és a mosdókban is történt reno­ válás.

A komfortosabbá és korszerűbbé vált épületben otthonosabban érezhetik magukat a gyerekek. Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban pártosfalvi óvodában az óvónők és a gyerekek kedves kis programmal mondtak köszönetet.

A harmadik majom

Több vezetett projekt keretében sikerült korszerűvé tenni. Potápi Ár pád János államtitkár az alkalom Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban új dobronaki játszóteret azonnal birtokba vették a gyerekek. A támogatást a Bethlen Gábor Alap Zrt. A dobronaki játszótér értéke 24 ezer euró, a pártosfalvi óvoda felújítása pedig 33 ezer euróba került.

A gyertyánosi óvoda még megvalósítás előtt álló felújítására A játszóterek, a nagyobbak Dobronakon és Lendván Tomšič utcavalamint a játszótéri elemek minden óvodánál és a II. Számú Lendvai KÁI-nál kerekesszékes hinta összesen mintegy 80 ezer euróba kerülnek. A program megvalósítási időszaka Elmondta, hogy a pártosfalvi óvoda egyike dohányzási kódolás Vlagyivosztokban a négyszáz óvodának, amelyeket szer­ te a Kárpát-medencében folyamatosan újít fel a magyar kor mány, és a nyolcvanötödik, amelyet már át is adtak rendelteté­ sének.

Az óvodafejlesztési program kapcsán pedig azt a célt fogalmazta meg, hogy minden magyar ajkú gyermeknek legyen le­ hetősége olyan óvodába járni, ahol magyarul tanul­ hat. Muravidéki szinten pedig hozzáfűzte, hogy a fejlesztések pozitívumait a szlovén gyerekek is él­ vezhetik. Varga Edit, a dobro­ naki Katicabogár Óvoda vezetője a játszótér átadá­ sán a támogatásért és az eszközök biztosításáért köszönetét fejezte ki az MMÖNK-nak, a Bethlen Gábor Alapnak és nem utolsósorban a magyar ál­ lamnak.

Ennek a gyerekek örülnek legjobban, akik az átadás után birtokba is vették a játszóteret. Potápi Árpád János nemzetpoli­ tikai államtitkár az átadó kapcsán kifejtette: reméli, hogy a gyermekeknek tet­ szeni fog a játszótér, ahogy a pártosfalvi óvodásoknak is tetszett a délelőtti át­ adáson.

Jó lenne elérni azt, hogy ahol magyar tannyelvű intézmények vannak a Kárpát-medencé­ ben Szlovéniától egészen Erdélyig, megvalósuljon a mindennapos testnevelés­ nek e formája is — mondta az államtitkár. Végezetül arra hívta fel az itteni isko­ lák és óvodák vezetőinek figyelmét, hogy amennyi­ ben a programot megfele­ lőnek tartják, akkor közös egyeztetést követően foly­ tathatóvá válik a program fejlesztése, bővítése. Muravidék A minőségi dohányzási kódolás Vlagyivosztokban oktatásért Közös oktatási nap a Rábavidéken és között fut — a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség pályázati projektje keretében — az a program, amelynek célja a nemzetiségi oktatás minőségének növelése.

Pénteken ennek a programnak a keretében valósult meg a harmadik közös muravidéki-rábavidéki iskolanap. A csoport először Felső­ szölnökre utazott, ahol a tanulók egy része ottma­ radt műhelymunkákon.

  • Az első csoportba legközelebbi nyelvrokonaink, a vogulok meg az osztjákok, továbbá a nyenyecek, enyecek, szelkupok és a nganaszánok tartoznak.
  • Leszokni a dohányzást egy második hónapban
  • Új Szó,
  • Milyen drogokat kell venni a dohányzásból
  • Keresés » Múlt-kor történelmi magazin
  • Oroszországban leltek rá az amerikai őslakosok legkorábbi rokonára [
  • Népújság, by Népújság - Issuu

A csoport másik fele pedig elment Apátistvánfalvára, majd az miért akar dohányozni, ha kilép gyerekekkel együtt Szentgotthárdra a Pável Ágoston Múzeum­ ba látogattak el.

Később pedig elmentek a szentgotthárdi szlovén rá­ dióhoz, dohányzási kódolás Vlagyivosztokban városnézés volt a program. Toplak Alenka dobro­ naki tanárnő, a muravidéki csoport egyik vezetője el­ mondta, hogy a kétnyelvű iskolák tantervének része az, hogy a gyermek meg­ ismerje a régiója nyelvét és tudja, hogy a határ két A szentgotthárdi Pável Ágoston Múzeumban kétnyelvű műhelyfoglalkozásokkal várták a gyerekeket.

A közös dohányzási kódolás Vlagyivosztokban nap véleménye szerint arra is remek lehetőséget nyújt, hogy a gyerekek és a pe­ dagógusok ismerkedjenek, barátkozzanak egymással és egy kicsit jobban bele­ lássanak abba, hogy másutt milyen módon folyik a két­ nyelvű oktatás.

A gyerekek könnyen meg is találták a közös han­ got, ami leginkább magyar nyelven folyt. Ez érthető, hiszen a rábavidéki gyere­ kek nagy többsége számára a magyar az anyanyelv, a szlovén pedig a tanult dohányzási kódolás Vlagyivosztokban — mondta el később az Apátistvánfalvi Kéttannyel­ vű Általános Iskola igazga­ tója, Holecz Lajosné, aki a közös oktatási nap kapcsán előremutató törekvéseket is megfogalmazott: — Úgy gondolom, hogy a közös oktatási napon szer­ zett tapasztalatoknak van hozadéka a jövőre nézve és mindenképp hozzáadnak az oktatás minőségéhez.

Természetesen a pedagó­ gusnak és a gyerekeknek is egy élmény az, amit egy másik országban, egy má­ sik intézményben látnak, és dohányzási kódolás Vlagyivosztokban, hogy milyen be­ nyomásokkal térnek haza. Ezért idei vendéglátóként mi is arra törekedtünk, hogy élménydús programot állítsunk össze számukra.

Az évenkénti két alkalom egy kicsit ugyan kevés, ezért nekem személyesen is van egy olyan tervem, amivel még egy lépéssel feljebb léphetnénk. Szeret­ ném a dobronaki iskolával újjáéleszteni az egykor jól dohányzási kódolás Vlagyivosztokban kapcsolatot. Ez ügyben meg is szeretném keresni az igazgatónőt. Régen ugyanis jártunk oda hospitálni, illetve közös kulturális és sportrendezvé­ nyeink is voltak. Ha évente többször tudnának a pe­ dagógusaink találkozni óralátogatás keretében, és látnák, hogy a másik iskolában mi a gyakorlat, hogyan tanítanak, akkor ez a tapasztalatcsere minden­ képp hatékonyabb volna és sokkal jobban segítené a szakmai munkát, mint ami­ kor például beülünk egy továbbképzésre — fejtette ki dohányzási kódolás Vlagyivosztokban rábavidéki iskola vezetője.

A hospitálás a as, 90es években bevett gyakorlat volt a kétnyelvű települések között a határ mindkét oldalán. A muravidéki ma­ gyar önkormányzat projekt­ je tehát arra is rávilágított, hogy a jövőben nem csak az új kezdeményezések vezethetnek sikerre, de a jól bevált régi módszerek is újból feléleszthetők a kapcsolatok és az oktatás minőségének növelése ér­ dekében.

Számú Lendvai KÁI adott otthont. Idén a muravidéki kétnyelvű általános iskolákból és a Lendvai Kétnyelvű Középiskolából összesen 70 tanuló jelentkezett az irodalmi versenyre, ami növekedést jelent az utóbbi évekhez viszonyítva. Az általános iskolás korosztályt a 6—7.

A háromtagú témaadó, majd az értékelést is sokat dohányzom, nem tudok kilépni zsűri — dr.

Bence Lajos, dr. Gróf Annamária és Pisnjak Mária — január elejéig dönt az eredményekről és dohányzási kódolás Vlagyivosztokban Szúnyogh Sándor-díjazottról. Az ünnepi díjkiosztóra a Szúnyogh Sándor-emléknapon kerül sor, amire a Népújság gondozásában megjelenik a Halicanumi üzenetek című kiadvány is a díjazott dolgozatokkal.

hogyan lehet izomtömeget szerezni

Tomka Tibor tibor. A szép szám­ ban megjelent dohányzási kódolás Vlagyivosztokban nak, hogy rendelkezésre bocsátották féltett kin­ cseiket. Az igazgató kap­ csolódva a rendezvény későbbi, könyvbemutató részéhez hangsúlyozta, nagyon fontos, a témát A Muravidéki szőttes című kiállítást az igazgató köszöntője után Török Andrásné — Eta zalaeger­ szegi iparművész, hímző és szövő méltatta.

A szövés általános, illetve magyar Soós Mihály igazgató virággal köszönte meg Török Andrásné munkáját és segítségét.

Az esemény célja, hogy olyan prominens külföldi előadókat hívjon Magyarországra, akik a globális gazdaságpolitikát, ezen belül kiemelten a monetáris politikát és a pénzügyi rendszert érintő aktuális kérdésekről formált dohányzási kódolás Vlagyivosztokban osztják meg egymással és a szakmai közönséggel. A konferencia névadója, az euró atyjaként ismert Lámfalussy Sándor szimbolizálja Magyarország jelentőségét a nemzetközi gazdasági folyamatokban. A es konferencián 14 neves külföldi és hazai előadó vitatta meg a konferencia két fő témáját az Új Selyemút gazdasági növekedésre gyakorolt hatását és az Európai integráció jövőjét. A kultúrák találkozása csodálatos eredményt hozott létre.

Mitől különle­ ges, egyedülálló? Subrika, bújtatás, azsúr, rojt vagy horgolás a végén, vagy akár mindkettő egyszerre. A minták szimbolikusok is, az egymással szem­ ben álló madarak szerel­ met, az egymásnak háttal álló madarak haragot, az egyedülálló madár pedig dohányzási kódolás Vlagyivosztokban jelentett — hang­ súlyozta Török Andrásné, folytatva a hetési minta egyediségének elemzését egy hetési dísztörölköző bemutatásán keresztül, amelyen az élet kezdetétől a végéig követhető.

Az egybegyűlteket itt társkiadóként Horváth Ferenc, az MMÖNK elnö­ ke köszöntötte, méltatva a mű jelentőségét és a bu­ dapesti intézménnyel való együttműködést. Köszön­ tőt mondott a Hagyomá­ nyok Házának vezetője, Kelemen László dohányzási kódolás Vlagyivosztokban, aki az élő hagyomány fontossá­ gát hangsúlyozta.

Kifejtet­ te, könyvekből, hanganya­ gokból csak újra lehet kezdeni feltámasztani a hagyományokat, míg élő hagyományként, ahogy ez például a táncházmozga­ lommal történt, ez sokkal könnyebb. Andrásfalvy Bertalan a közismert idé­ zettel zárta gondolatait: nem mi őrizzük a hagyo­ mányt, hanem a hagyo­ mány őriz bennünket. Bihar Mária néprajzku­ tató beszélgetett. Paksa Ka­ talin a Muravidéken még a múlt század hatvanas éveinek elején elkezdődött népzenei kutatás előzmé­ nyeit összegezte.

Kifejtet­ te, elsőként a szabadkai Király Ernő zeneszerző került a Muravidékre ben rádióműsorokat készítve, és nagy szeren­ cse, hogy az akkor készült hanganyagok bekerültek az MTA gyűjteményébe, így megmaradtak az utó­ kornak. A munkát utána a Muravidéken jól ismert id. Horváth Károly, majd Kis Lajos zenekutató folytatta, aki nemcsak megőrizte a hanganyagokat az utókor­ nak, hanem a zenéket le is kottázta.

Németh István az összegyűjtött zenei anyag feldolgozásáról beszélt a közönségnek. A rendezvényen a két bemutatót a zalai Harang­ láb népzenei dohányzási kódolás Vlagyivosztokban, a budapesti Zenetudomá­ nyi Egyetem hallgatói, az adatközlőként a könyvben is szereplő Bacsi Júlia, valamint a völgyifalui nép­ dalkör tarkította.

A művelődési egyesületek vezetőinek közgyűlése A művelődési egyesületek és az MNMI éves megbeszélésén, melyre kedden került sor dohányzási kódolás Vlagyivosztokban Bánffy Központ kávézójában, értékelték a as év eseményeit, programjait, illetve ezek megvalósítását, a második napirendi pont alatt pedig körvonalazták a es munka- és pénzügyi tervet.

S o ó s M i h á l y, a z 6 MNMI igazgatója a bevezetőben elnézést kért, hogy az előzetesen beharangozott egyesület-látogatásokat nem tudta teljesíteni.

Mint mondta, annyi minden rájuk zúdult, hogy képtelenség volt, de az év végéig beváltja az ígéretet. Általános megállapítás volt, hogy az egyesületek az éves tervet teljesítették, bár némi fennakadás volt a mentorokkal, akik vállalták, hogy pótolják a mulasztást.

December végéig — főleg az adventi időszakban — hímzéskiállításokat, miku- lásvárókat szerveznek és az idősebb polgárok kivendégelését Dobronakon, Völgyifaluban stb.

Több településen átszervezték a csoportokat, így Hármasmalomban is, ahol fiatalok bevonásával kívánják a népdalkört újraszervezni. A gyertyánosi citerások három tagra redukálódtak, a Dobronaki Nótázók fiatalítottak, a Muravidéki Nótázók viszont májusban léptek fel utoljára. A második napirendi pont alatt az MNMI munkatársai ismertették azokat a tudnivalókat, amelyek a kapcsolattartásra, az esetleges új kapcsolatfelvételekre, valamint a pénzügyi igényekkel alátámasztott elképzelésekre dohányzási kódolás Vlagyivosztokban.

Az óvoda indulása ig nyúlik vissza tíz óvodás gyermekkel, ma hat egység dohányzási kódolás Vlagyivosztokban gyermekkel — mondta az óvoda igazgatója, Hozjan Tina. Szolarics Nađ Klára klara. Hozjan Tina, az óvoda igaz­ gatója ünnepi beszédében vázolta az intézet múltjának fontosabb állomásait. A létszám három év alatt már re nőtt. Az intézet ben óvodai státuszt kapott, 13 évvel később az iskola előtti nevelés fontos dohányzási kódolás Vlagyivosztokban vált.

A szervezett óvodai nevelésbe egyre több gyer­ meket írattak be, ban már 16 csoport működött A Lendvai Óvoda A községek létrejöttével a ren­ tabilitás miatt néhány külső egységet be kellett zárni. Az óvoda a kez­ detektől hű küldetéséhez, amire büszkék vagyunk.

Igaz, hogy az idők meg­ változtak, de nem szabad megfeledkezni egymásról, a kedves szóról, a szeretetről — fogalmazott az igazgató. Balažek Anton polgár­ mester az alapító nevében szólt az ünneplő közön­ séghez. Az óvodai intézet­ ben különböző érdekek ütköznek, de mindennél fontosabbak a gyermekek. A gyermekek értéket, gazdag­ ságot, jövőt jelentenek, akik­ nek nevelését az óvodára bíztuk.

A nevelői kompeten­ ciák mellett fontos az óvoda dohányzási kódolás Vlagyivosztokban is, amelynek felújításához a község EU-s pénzeket is szerzett.

dohányzási kódolás Vlagyivosztokban a dohányzásról való leszokás nem nehéz

Oda kell figyelni az óvoda megóvásá­ ra a külső rossz hatásoktól is dohányzási kódolás Vlagyivosztokban fogalmazott Balažek. Vida Törnar Judit, a társ­ alapító Lendva községi ma­ gyar önkormányzat elnöke szerint a 70 évvel ezelőtt hozott döntés egy tevékeny­ ség elindítója volt, ami mára fontos intézményrendszerré nőtt országszerte. Kiemelte: nagy bizalom kell a szülők részéről, hogy a gyermekei­ ket mások gondoskodására bízzák.

Sokan bíztak az intézményben, s dohányzási kódolás Vlagyivosztokban az új tagozatok létrejötte tanúsít­ ja. Sokrétű az óvodapeda­ gógusokat minősítő értékek skálája, s az egyik minden­ képpen az anyanyelv iránti elkötelezettségük.

Kumer Irena, a területi oktatásügyi intézet vezetője reményét fejezte ki, hogy a Lendvai Óvoda továbbra is a rájuk bízott gyermekek érdekében folytat minőségi és felelősségteljes munkát. Épít a szakmai tudásra, az intézményekkel való együtt­ működésre, a szülőkkel ápolt partneri viszonyra.

Egyre többet cigarettáznak a filmekben

Határtalanul — cserekapcsolat és program Szívesen jönnének hozzánk részképzésre Kerek Alföldi Éva és kollégája, Pacsmanné Csetneki Edit a debreceni Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziumból érkezett egy turisztika szakos osztállyal Lendvára, hogy a Lendvai Kétnyelvű Középiskola segítségével öt napig ismerkedjenek a helyi értékekkel, a pedagógiai rendszerek közötti különbségekkel, az együttműködés további lehetőségeivel.

Bence Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban lajos. Ennek lényege: az egyhetes prog­ ram keretében az anyaor­ szági és határon túli magyar iskolák diákjai találkozza­ nak és tájékozódjanak a másik sorsáról, a tanulási lehetőségek mikéntjéről, a szakok elsajátításáról, a tanulásról. A debreceni di­ ákok a látogatás keretében Muraszombatba, Maribor­ ba és Dohányzási kódolás Vlagyivosztokban is kirándulást tettek.

Ámulunk és bámulunk — mondja Kerek Alföldi Éva tanárnő. A tanárnők elmondták még: —A diákok véleménye szerint itt több lehetőségük lenne a színvonalas okta­ tásra, dohányzási kódolás Vlagyivosztokban nálunk, pedig a miénk is igen magas szinten folyó oktatás.

Mióta külön­ választották a gimnáziumo­ kat a szakgimnáziumoktól, nagyon sok változás történt. A szakemberképzés most kiemelt területnek számít, s ez is jó. Reggel tíz különböző márkájú elektromos au­ tóval 36 csapat rajtolt el a muraszombati Expano elől az első lendvai állomás felé.

A kilátótoronyhoz a kisza­ bott időn belül egyesével érkeztek a résztvevők, ahol a felállított töltőállomást vették igénybe és egy fel­ adatot is teljesítettek, ami egy szelfi készítése volt a torony tetején.